Regulamin

Regulamin Festiwalu

Regulamin 40. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młodego Widza Ale Kino!


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. 40. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (zwany dalej Festiwalem) organizowany jest w dniach 1–7 października 2022 roku w kinach w Poznaniu oraz 30 listopada – 4 grudnia 2022 hybrydowo. W wydaniu hybrydowym filmy prezentowane będą na seansach w Internecie, za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu, a także w kinach w Poznaniu. Seanse w Poznaniu odbędą się, jeżeli pozwolą na to odpowiednie przepisy sanitarne związane z epidemią COVID-19, obowiązujące w danym terminie na terenie Polski i w mieście Poznaniu.
 2. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA

 1. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (zwany dalej Organizatorem).
 2. Dyrektorem Festiwalu jest dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, chyba że dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu lub organ zwierzchni wyznaczy na to stanowisko inną osobę.

PROGRAM

 1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:
 • Międzynarodowy Konkurs filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2020–2022. Do konkursu kwalifikują się pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Kategorie te przydzielane są przez Organizatora;
 • sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

SELEKCJA FILMÓW

 1. Nabór filmów rozpoczyna się 1 lutego 2022 roku.
 2. Zgłosić film na Festiwal może twórca/twórczyni, producent/ka lub inny podmiot posiadający do tego prawo.
 3. O przyjęciu filmu na Festiwal decyduje Organizator.
 4. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć:
 • Wypełnienie karty zgłoszeń online (formularz dostępny na www.alekino.com lub na platformie FilmFreeway);
 • Link do kopii przeglądowej on-line filmu w wersji anglojęzycznej lub z angielskimi napisami.
 1. Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
 • są pełno- lub krótkometrażowymi filmami aktorskimi lub animowanymi wyprodukowanymi po 1 stycznia 2020 roku. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut. Za krótkometrażowe uznaje się filmy krótsze niż 30 minut;
 • filmy mogą być wyświetlane na następujących formatach: DCP, plik cyfrowy. Dopuszcza się możliwość wyświetlania innych formatów lub kopii fizycznych niż wyżej wymienione po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu. Filmy mogą być wyświetlane zarówno w kinach, jak i za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu, na zasadach uzgodnionych bezpośrednio ze zgłaszającymi, po zakwalifikowaniu filmu do udziału w Festiwalu;
 • stanowią odrębną całość artystyczną.
 1. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 17 czerwca 2022 roku.
 2. Odpowiedzialność za prawny tytuł do możliwości zgłoszenia filmu na Festiwal i rozporządzania nim leży po stronie osoby zgłaszającej.
 3. Organizator powiadomi osoby zgłaszające o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.
 4. W przypadku zakwalifikowania filmu do pokazów na Festiwal należy niezwłocznie nadesłać:
 • skan wydrukowanej i podpisanej karty zgłoszeń,
 • informacje do katalogu (szczegółowych informacji udzielają Organizatorzy),
 • listę dialogową w ustalonej z Organizatorem wersji językowej,
 • inne materiały promocyjne

na adres:

 • filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com, festiwal@alekino.com,
 • filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com.

 

DODATKOWE PRAWA FESTIWALU

 1. Osoba zgłaszająca film udziela Festiwalowi prawa do użycia:
 • kopii emisyjnej filmu do projekcji w kinach, na warunkach uzgodnionych z Festiwalem oraz/lub prawa do użycia pliku zawierającego film do uzgodnionej z Festiwalem liczby wyświetleń za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu, na warunkach uzgodnionych z Festiwalem,
 • dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatora,
 • fragmentów pokazywanego filmu w emisjach telewizyjnych i internetowych związanych z Festiwalem (zwiastun lub fragment do 2 minut z filmu pełnometrażowego i do 1 minuty z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.
 1. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych przekazanych przez osobę zgłaszającą do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 15. W zakresie wynikającym z pkt. 15. i 16. osoba zgłaszająca film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

KOPIA FESTIWALOWA

 1. Kopie emisyjne filmów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu powinny zostać dostarczone w formie fizycznej na adres Organizatora Festiwalu:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Św. Marcin 80/82 pok.345
61-809 Poznań

lub w formie elektronicznej jako link do pobrania kopii:

 • filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com, festiwal@alekino.com
 • filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com

W obu przypadkach nie później niż do 19 września 2022 roku.

 1. Kopia emisyjna, odpowiednio opisana, powinna być dostarczona w formacie zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej bez napisów z dołączonym osobnym plikiem z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej).
 2. Koszty przesłania kopii emisyjnej na Festiwal (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej) pokrywa osoba zgłaszająca, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorem. Wysyłający kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu. Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji.
 3. Koszty odesłania kopii emisyjnej pokrywa Festiwal, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione z osobą zgłaszającą.
 4. W przypadku kopii emisyjnych otrzymanych w formie elektronicznej Organizator dołoży wszelkich starań, aby taka kopia nie dostała się w posiadanie osób trzecich oraz zobowiązuje się do jej usunięcia ze wszystkich swoich serwerów niezwłocznie po zakończeniu festiwalu.
 5. Ubezpieczenie kopii emisyjnej, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania Organizatorowi kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru od Organizatora kopii przez przewoźnika odwożącego.

JURY I NAGRODY

 1. Międzynarodowe jury profesjonalne przyzna:
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 4000 Euro brutto*,
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 1500 Euro brutto*,
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 4000 Euro brutto*,
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 1500 Euro brutto*.

Nagrody zostaną wypłacone gotówką lub przelewem, w polskich złotych, po dokonaniu stosownych potrąceń podatkowych*.

W przypadku przelewu nagroda może zostać przeliczona na euro lub dolary amerykańskie, jeżeli bank laureata nie będzie przyjmować polskiej waluty. Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktów laureat/ka otrzyma od Organizatora formularz, który zobowiązany/a jest wypełnić danymi umożliwiającymi wypłacenie nagrody. Formularz ten należy przesłać do Organizatora pocztą elektroniczną (filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com, festiwal@alekino.com, filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com) w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania, nie później niż do 21.10.2022 roku. Nagroda zostanie wypłacona do 31 października 2022 roku po otrzymaniu przez Organizatora poprawnie wypełnionego formularza, a w przypadku  laureatów zagranicznych  także oryginału certyfikatu rezydencji. Certyfikat rezydencji należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 października 2022 roku, w przeciwnym razie nagroda będzie wypłacana zgodnie z polskim prawem podatkowym.

W przypadku, gdy zwycięski film ma więcej niż jednego reżysera, nagroda zostanie podzielona po równo między nich.

 1. Jury młodych przyzna nagrody Marcina dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla młodzieży.
 2. Jury dziecięce przyzna nagrody Marcinka dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla dzieci.
 3. Jury Edukatorów Filmowych przyzna Nagrodę Edukatorów Filmowych dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla dzieci.
 4. Widownia festiwalu przyzna swoją nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu.
 5. Organizator Festiwalu przyzna nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży.
 6. W uzgodnieniu z Organizatorem mogą być przyznane inne nagrody, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie filmu oraz udział w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie osoba zgłaszająca film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.
 3. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.
 4. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.

*Nagrody

 1. Nagroda uzyskana w konkursie będzie przyznana w polskich złotych.
 2. Nagroda uzyskana w konkursie wypłacona polskim rezydentom podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagroda zostanie wypłacona po potrąceniu zryczałtowanego podatku.
 3. Po zakończeniu roku podatkowego w terminie właściwym płatnik (zwany dalej CSD) prześle do urzędu skarbowego, właściwego według miejsca prowadzenia działalności, roczną deklarację (PIT-8AR), w której zbiorczo będą wykazane kwoty pobranego podatku.
 4. Nagroda uzyskana w konkursie wypłacana nierezydentom mającym certyfikat rezydencji jest opodatkowana stawką podatku, wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobiera się od niej podatku zgodnie z umową.
 5. Nagroda uzyskana w konkursie wypłacana nierezydentom niemającym certyfikatu rezydencji podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagroda zostanie wypłacona po potrąceniu zryczałtowanego podatku.
 6. Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika lub miejscu zamieszkania dla celów podatkowych, wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.
 7. Certyfikat jest ważny do wskazanego w nim terminu ważności lub przez 12 miesięcy od daty wystawienia. Oryginał certyfikatu rezydencji (a nie jego formę elektroniczną) należy dostarczyć CSD przed wypłatą nagrody. Certyfikat rezydencji należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 października 2022 roku, w przeciwnym razie nagroda będzie wypłacana zgodnie z polskim prawem podatkowym.
 8. Przeliczenie nagrody zostanie dokonane po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego ogłoszenie werdyktu.
 9. Po zakończeniu roku podatkowego w terminie właściwym CSD prześle nierezydentom, którym pobrał i którym nie pobrał zryczałtowanego podatku dochodowego, oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje według ustalonego wzoru (IFT-1R).

 

 

 

Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin rezerwacji i sprzedaży  biletów oraz zasady wstępu na  40. MFFMW Ale Kino!

 1. Rozpoczęcie sprzedaży biletów festiwalowych: 15 września 2022.
 2. Ceny biletów:
 • 10 zł – bilet dla jednej osoby
 • 7 zł – bilet dla jednej osoby w grupie (grupa = min. 15 osób)
 • 1 zł – bilet dla opiekuna_nki grupy
 • 1 zł – bilet dla asystenta_ntki osoby z niepełnosprawnością

Honorujemy Kartę Rodziny Dużej, Kartę Seniora oraz legitymacje Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu – udzielając 50% rabatu jej posiadaczom.

 1. Miejsca sprzedaży biletów:

seanse w Multikinie 51:

 • kasa Festiwalu Ale Kino! w Multikinie 51 (ul. Królowej Jadwigi 51
  w Poznaniu) – w godz. 9.45 – 19.00 (do 30.09) oraz 9.00 – 19.00 (1-7.10)
 • alekino.com
 • bilety24.pl

seanse w Kinie Pałacowym:

wydarzenia w Scenie Wspólnej:

 • kasa Festiwalu Ale Kino! w Multikinie 51 (ul. Królowej Jadwigi 51
  w Poznaniu) – w godz. 9.00 – 19.00
 • kasa w Scenie Wspólnej (jedynie w godzinach funkcjonowania Sceny Wspólnej – informacje na stronie www.csdpoznan.pl/program)
 • alekino.com
 • bilety24.pl
 • csdpoznan.pl
 1. Sposób rezerwacji biletów grupowych:
 • rezerwacji biletów można dokonać wyłącznie poprzez Formularz Rezerwacji dostępny na stronie alekino.com;
 • wypełnienie Formularza nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji biletów wysłane będzie na podany adres mailowy
  w ciągu 48 godzin;
 • bilety należy wykupić w terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia rezerwacji. W przypadku niewykupienia zarezerwowanych biletów w w/w terminie – rezerwacja może zostać anulowana;
 • powyższy zapis nie obowiązuje osób dokonujących rezerwacji biletów
  dla grup korzystających z oferty Ale Kino! Ale Autobus! – zasady realizacji rezerwacji ustalane są indywidualnie;
 • nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów przed seansem;
 1. Zasady wstępu na seanse festiwalowe akredytowanych gości festiwalowych oraz dziennikarzy:

Goście festiwalowi oraz dziennikarze posiadają odpowiednie identyfikatory, które upoważniają ich do odbioru bezpłatnych biletów/wejściówek na stoiskach informacyjnych bezpośrednio przed wybranym seansem; w przypadku, gdy tych wejściówek brak, obsługa Festiwalu umożliwia wejście na seans tuż przed jego rozpoczęciem pod warunkiem, że znajdują się wolne miejsca w sali. Każdy identyfikator upoważnia do odbioru jednego biletu.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają zasady określone w regulaminach kin oraz Sceny Wspólnej.

Regulamin wchodzi w życie dnia 10 września 2022 r.